Malsta

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 30 september 1879.

Skollärare Carl Adolf Bergström var anställd 1 januari 1875.  Årslön: 150 kronor.

När poststationerna stängdes i Malsta och Lohärad tog lantbrevbärare John Alfred Lundberg över linjen Estuna-Malsta-Lohärad-Estuna. Han började gå 1 september 1879.                                             

Till postombud i Malsta antogs den 1 januari i år, fru Nanny Östlund, som tillika är platsvakt vid anhaltsstationen därstädes. För att underlätta postombudets verksamhet och på samma gång gagna korrespondenterna har postkontoret för avsikt att uppsätta så kallade postlådor för ankommande posten.

Det skulle vara fördelaktigt om postlådorna, högst 20, finge anbringas på de gavlar av stationsbyggnaden och godsmagasinet som vettar mot varandra.

13 februari 1942

Postmästaren  i Norrtälje