Syninge

Poststationen öppnades 1 januari 1886, stängdes 30 september 1977. Syninge var inte med i raden av poststationer som öppnades vid tågstarten.

Formell skilsmässa från järnvägen kom 1920.

Poststationen ersattes med lantbrevbäring 1 oktober 1977

Stationsinspektor Per August Jansson, född 1 juli 1853, var föreståndare enligt poststyrelsens beslut den 9 oktober 1885.

Årsarvode: 240 kronor för postsysslan som 1903 steg till 420 kr men därefter tycks trafiken ha stagnerat. Arvodet var oförändrat så sent som vid 1914 års allmänna reglering, men ett biträdesanslag på 240 kr hade tillkommit.

Johan Petter Jansson arbete som föreståndare 1925. Oklart när han anställdes.

Montör Erik Ruben Jansson, född 19 juni 1901, anställdes 1 januari 1930. Ruben avled 3 februari 1939.

Föreståndare Gunnel Rebecka Jansson, (född Öhmanfödd 29 augusti 1914, skiftar efternamn till Josefsson, genom nytt äktenskap. Gunnel anställdes som poststationsföreståndare 1 mars 1939.

Natten mellan den 11-12 juni 1950 brann det bostadshus där poststationen var inrymd. Byggnaden brann ner till grunden. Postens kassaskåp klarade dock branden, liksom innehållet däri.

”Krigsstämpel”: 1547 A