Norrtälje (f Norrtelje)

Norrtälje är upptaget i 1643 års brevtaxa. Postkontoret öppnades tidigast 1641. Det finns inte upptaget i ett sistnämnda år upprättat förslag till brevtaxa.

Daniel  Myhmer …-1660? Han kvitterar 16 juni 1656 ut tre års resterande lön.

Oluff Ingelsson 1661-1674. Han avled före 10 augusti 1674, då hans änka Christin Larsdotter avgivit revers. Oluff skrev 1664 och begärde att utfå lön för 1661 och 1662. Av en skrivelse 1671 framgår, att han erhållit vad han sålunda begärt, men att han nu hade att fordra för sju år, dels av Beijers arvingar och dels av Kronan. I sistnämnda skrivelse säger han, att han skött postkontoret i tio år.

Johan Olofson, 1674-1707. Troligen son till företrädaren. För detta talar ett yttrande av honom ”förnött all sin tid från ungdomen med posttjänsten”. Han hade fått postkontoret genom förmedling av änkan-modern. Enligt en uppgift ska han ha fått fullmakt av Magnus Gabriel de la Gardie 1674. Johan beklagar sig 1680 över att han på tre år ej fått ut sin lön.

Från slutet av 1690-talet anföres ofta klagomål mot postens ”oriktighet i Norrtelje”. Särskilt lades det postmästaren till last, att han icke var tillstädes å postkontoret utan lät posten skötas av ”en gammal kvinnoperson som kunde varken läsa eller skriva”. Postmästaren bodde ”en god mil” från staden, hans blivande efterträdare skriver ”några mil”. Den sistnämnde meddelar den 12 oktober 1707 att Olofsson övergivit tjänsten och med hustru och barn begett sig till Västergötland. Han tog nu avsked och bosatte sig ”4 á 5 mil från Skara i Jersnö härad Hudo socken och Bållås gård”.

Carl Thellstrand, 1708-1719. Han avled den 14 april 1720. Rådman. Carl var vice postmästare efter Olofsons avsked, men det tycks ha stött på svårigheter att få övertaga postkontoret. Överpostdirektören frågar i november 1707 om Thellstrand tillträtt tjänsten och anmodar magistraten att vara Thellstrand behjälplig. Fullmakt utfärdades den 1 februari 1708.

Johan Diedrich Ekenberg, 1720-1747. Var född 1689, avled 1752. Han hade varit med i ”den svåra belägringen i Tönningen” och sedan han 1713 kommit utur den, ”engagerade” han sig major von Hertz och reste i Tyskland och Holland under tre år och ”gjorde sig båda språken bekant”. Efter att ha deltagit i kriget i Norge vare han ett och ett halvt år hos kammarrådet Lagerbielke och gjorde sig informerad i räknande och skrivande. Genom rekommendation av kammarrådet blev han postmästare i Norrtälje. Fullmakt 1 augusti 1720. Han begärde avsked till förmån för sin son, vilket beviljades den 12 april 1747. ”Efter order och befallning” skulle han (åt överpostdirektören?) anskaffa fyra tunnor god strömming, så snart norrlandsfiskarna komme hem. Han skulle söka lindrigaste pris men ville veta från Stockholm vad högst var där.

John Diedrich Ekenberg d.y., 1748-1794. Han var född 1724, avled 14 oktober 1803. Son till företrädaren. Tullnär. Han blev faderns substitut den 10 augusti 1741 och hade då ”några år hållit sig till studier och sedan fyra år övat sig vid postexpeditionen” Fullmakt såsom postmästare 16 december 1747. Avsked 22 maj 1794.

Gustaf Diedrich Ekenberg, 1794-1807. Var född 1769. Son till företrädaren. Han blev 19 mars 1789 postmästare ad interim; skulle vara fadern behjälplig  på grund av dennes sjuklighet och fel på synen. Postmästare den 30 maj 1794. Avsked 6 mars 1807.

Carl Gustaf Lindstedt, 1807-1830. Född  2 januari 1765, avled 6 oktober 1830. Tullinspektor 1821. Postmästare 6 mars 1807. Han kämpade för att postverket skulle bygga hus i Norrtälje. Fick genom Kungl. brev 25 juni 1808 ett årligt hyresbidrag.

Carl Ludvig Lindstedt, 1831-1872:  Född 14 januari 1802, avled 18 september 1872. Son till företrädaren. Tullinspektor 17 november 1830. Postmästare 23 april 1831. Han hade redan 1827 förornats uppehålla tjänsten under faderns ledighet och torde ha fortsatt därmed ända till han erhöll fullmakten.

Bengt Nylander, 1873-1877.  Född 5 oktober 1817, avled 7 januari 1877. Postmästare i Norrtälje 4 april 1873. Han hade skött postmästartjänsten i Karlshamn ett tiotal år och vakansförordnande i Ulricehamn i elva månader.

Johan Reinhold Öfwerström, 1877-1883. Född 27 februari 1817, avled 24 september 1899. Postmästare i Norrtälje 10 augusti 1877.

Gustaf Landgren, 1883-1911. Född 6 oktober 1845, avled 20 september 1911. Postmästare i Norrtälje 20 maj  1883.

Hugo Stefanus Wennersten, 1911-1931. Född 30 november 1864, avled 6 maj 1933. Postmästare i Norrtälje 24 februari 1911. Slutade 11 november 1911.

Nils Olof Tycho Berggrenson, 1931-1939. Född 17 mars 1877, avled 20 oktober 1948. Postmästare i Norrtälje 22 december 1931. Slutade 1 april 1939.

Martin Sandström, 1939-1941. Född den 31 juli 1882.  Postmästare i Norrtälje 9 maj 1939.

Sven Hallonstén, 1941-1949. Född 31 maj 1884. Postmästare i Norrtälje 19 september 1941. Slutade 16 november 1948 (från 1 juni 1949).

Arvid Ferdinand Fredlundh, 1949-    Född 2 april 1890. Postmästare i Norrtälje 21 december 1948 (från 1 juni 1949).

”Krigsstämpel”: 1546

Till Postkontoret i Norrtelje

Sedan för härvarande utrikes postanvisningsexpedition anskaffats en särskild kontrollstämpel, hvilken lemnar liknande aftryck som härnedan angifvits,
har undertecknad meddelat sagde Expedition föreskrifter om att ur kontrollsynpunkt må ej från och med den 14 dennes, vid afstämpling af härifrån expedierade engelska och amerikanska postanvisningar, användas annan datostämpel och skulle jag vara tacksam, om uppmärksamhet egnades åt berörda förhållande, samt jag erhöll underrättelse om annat stämpelavtryck, hvad beträffar sagde Expedition, tilläfventyrs skulle å resp. anvisningar förekomma. Malmö den 12 juni 1897

                 Stämpel                   Namnunderskrift

Postdirektören i Malmö, 12-5-97, med underrättelse, att vid afstämpling af engelska och amerikanska postanvisningar kommer att begagnas en kontrollstämpel.

Till Postmästaren i Norrtelje.

Sedan hela Styrelsen för Rimbo-Sunds jernvägsbolag hos Kongl. Generalpoststyrelsen anmält, att denna jernväg mellan Rimbo och Häfverösund med derå belägna trafikstationer Nydal, Sättraby, Edsbro, Erken, Ununge, Schebo bruk och Häfverösund kommer att den 1 nästinstundande december för allmän trafik upplåtas, äfvensom att å linien tvänne bantåg i hvardera riktningen kommer att dagligen framgå, dela Styrelsen för Stockholm-Rimbo jernverksbolag, hvilket åtagit sig att uppehålla trafiken å omförmälda nya jernvägslinie, förklarat sig vilja tillförbinda vederbörande tjenstemän att, jemte sina befattningar vid jernvegen, tillsvidare mot skälig ersättning jemväl handlägga postgöromål vid de trafikstationer, där poststationer kunde komma att inrättas har, efter det Postinspektören i Mellersta distriktet afgifvit infordrat yttrande och företag i ämnet, Kongl. Styrelsen nu beslutat för trädande i verkställighet från och med den dag bansträckan Rimbo-Häfverösund kommer att för allmän trafik upplåtas.

Till Postmästaren i Norrtelje.

Med anledning deraf att Rimbo-Sunds jernväg kommer att den 18 innevarande december upplåtas för allmän trafik, har Kongl. Generalpoststyrelsen i enlighet med postinspektörens i Mellersta Postdistriktet hemställan, beslutat dels  att ordinarie vakt betjenten vid postkontoret i Norrtelje Petrus Johanson, hvilken för närvarande beledsagar landsvägspost å linien Harg-Edebo-Grisslehamn, skall från och med berörda 18 dennes anställas till tjenstgöring vid jernvägsposten inom omförmedla distrikt, med skyldighet för Johanson att med station i Norrtelje, tjänstgöra inom postiljonkupén å linien Norrtelje-Rimbo äfvensom att dagligen biträda med brefbäring, breflådetömning och posttransporter i Norrtelje jemte uppassning å postkontoret derstädes, dels ock att ordinarie vakt betjenten vid samma postkontor Anders Olsson, hvilken för närvarande beledsagar landsvägspost å linien Norrtelje-Grisslehamn skall från och med den 18 dennes mot åtnjutande af enahanda aflämningsförmåner som för …jansbeskickningen å linierna Norrtelje-Grisslehamn och Häfverösund-Grisslehamn och hur bemälde Johanson att vid förflyttningen till jernvägsposten medhafda honom senast tilldelade, vid samma tidpunkt uttjenade tjenstebeklädnadspersedlar.  Hvilket Postmästaren till kännedom och iakttagande samt för vederbörande förständigande härigenom meddelas. Stockholm den 17 december 1898.

Namnteckning