När järnvägen kom till Roslagen

Till Postmästaren i Norrtelje

Sedan Kongl. Generalpoststyrelsen beslutat att poststationen skall samtidigt med upplåtande för allmän trafik af jernvägslinien Rimbo-Häfverösund, öppnas vid en hvar af de å nämnda jernvägslinie belägna trafikstationerna Erken, Ununge, Schebo bruk och Häfverösund inom Stockholms län hvilka poststationer äro afsedda att lyda under postkontoret i Norrtelje och förestås af vederbörande jernvägsstationsföreståndare, har, enär postinspektören i Mellersta Distriktet för Kongl Postsparbankstyrelsen anmält, att hinder ej förefinnes för anordnande af sparbanksrörelse i förening med sparmärkesförsäljning vid berörda poststationer, Kongl Styelsens beslutat, det skall samtidigt med öppnandet af en hvar af ofvanberörda poststationer derstedes inrättas postsparbankskontor  kommande för nämnda kontor afsedda postsparbanksskyltar att från Postsparbanksbyrån Postmästaren tillsändas och åligger det Postmästaren att tillställa de blifvande föreståndarne för nämnda poststationer ej mindre ifrågavarande skyltar är ock de qvittenskuponger, motböcker och blanketter m.m. som äro för postsparbankstjenstens handhafvande erforderliga.

I sammanhang härmed har Kongl Styrelsen funnit skäligt att till sparmärkesförsäljare antaga förenemnde poststationsföreståndare hvilka fördenskull böra från Postmästaren bekomma dels sparkort till nödigt antal dels ock ett sparmärkesförskott till ett belopp af tjugo kronor för hvar och en.

Hvilket, med hänvisning till de allmänna föreskrifter i ämnet, som finnas meddelade i Kongl Styrelsens skrifvelse till Postmästaren den 12 december 1883, D Nr 367, Postmästaren härigenom tillkännagifves jemväl för vederbörande poststationsföreståndares underrättelse.
Stockholm den 25 november 1898
Namnteckning

Lenna – Norrtelje Jernväg
(Lenna station-Almunge-Faringe-Knutby-Rånäs-Rimbo-Finsta-Norrtelje)

Uppsala-Länna järnväg fick koncession för en smalspårig bana (891 mm spårvidd) i januari 1875 och den 21 km långa sträckan öppnades för allmän trafik den 5 november 1876. Den kom senare att samtrafikeras med Länna-Norrtälje järnväg, varvid förvaltningsorten flyttades från Länna till Norrtälje.

Från Länna hade järnvägen direkt förbindelse till Norrtälje från den 23 oktober 1884. Museibanan som nu finns mellan Uppsala och Faringe använder signaturen ULJ, som ursprungligen stod för Uppsala-Lenna Jernväg. När Lenna-Norrtälje järnväg öppnades för allmän trafik den 23 oktober 1884, tillkom järnvägsstationerna Almunge, Knutby, Rånäs, Rimbo och Finsta.

I poststyrelsens cirkulärmeddelanden redovisades tillkomsten av samarbetet med Länna-Norrtälje järnväg på det sätt som anges nedan.

Jernvägsbefordran
Från och med den 23 dennes börjar postbefordring å den nyöppnade bandelen Lenna-Norrtelje, och skall postkupéexpeditionen n:r LIX, som sedan den 15 dennes varit indragen, framgå med tågen n:r 3 och 4 å hela linien Upsala-Lenna station-Norrtelje, hvarjemte befordran af postfack och breflåda skall ega rum med tågen n:r 5 och 2 å linien Upsala-Knutby samt med tågen n:r 1 och 6 å linien Knutby-Norrtelje.

Poststationer
Faringe, Finsta, Knutby och Rånäs
 poststationer (nya), tillhörande andra klassen, skola lyda under postinspektionen i Centrala jernvägspostdistriktet och direkt utvexla post med postkupéexpeditionen n:r LIX samt postkontoren i Upsala och Norrtelje.

Almunge, Bärby, Lenna stations och Rimbo poststationer utvexla från och med den 23 dennes post direkt, de tre förstnämnda endast med postkupéexpeditionen n:r LIX samt postkontoren i Upsala och Norrtelje, men Rimbo poststation jemväl med postkontoret i Stockholm.

Edsbro och Edebo poststationer stå i direkt postutvexling med postkupéexpeditionen n:r LIX.

Postföring
Indragen:
Postföringen två gånger i veckan, fram och åter, å sträckan Rö-Norrtelje indrages den 23 dennes. Gångposten en gång i veckan, fram och åter, å linien Rimbo-Skederid indrogs den 18 dennes.

Inskränkt:
Postföringen två gånger i veckan, fram och åter, å linien Lenna station-Edebo inskränkes från och med den 23 dennes till linien Knutby-Edebo.

Landtbrefbäring:
Från och med den 23 dennes underhålles ny landtbrefbäring med två turer i veckan, fram och åter, å linien Faringe poststation-Bärby länsmanskontor-Faringe kyrka, skolande landtbrefbäraren å denna linie lyda under postinspektionen i Centrala jernvägspostdistriktet.

Från samma tid utbytes nuvarande landtbrefbäringen å linien Gränsta-Bladåker emot dylik brefbäring å linien Knutby-Bladåker.

 Stockholm – Rimbo
(Stockholm-Djurholm-Täby-Vallentuna-Lindholmen-Frösunda-Kårta-Rö-Rimbo)

Stockholm-Rimbo järnväg utgör en del av det stora nät, som kan räknas till Stockholm-Roslagens järnvägar (SRJ). Hela nätet ägdes eller arrenderades under lång tid av Stockholm-Rimbo Järnvägs AB.
Koncession beviljades för sträckan Albano-Rimbo i juli 1882 och två år senare för sträckan mellan Stockholm Östra och Albano. Den 56 km långa sträckan mellan Stockholm Ö och Rimbo öppnades för allmän trafik den 21 december 1885.

Av Stockholm-Roslagens Järnväg trafikerades också Södra Roslags kustbana (SRK), som fick koncession för sträckkan Näsby-Åkersberga i oktober 1897, en 16 km lång bandel, som öppnades för allmän trafik den 10 september 1901 och på den 2 km långa tilläggssträckan mellan Åkersberga och Österskär den 16 januari 1906.

Här följer ett utdrag ur postens allmänna cirkulär den 17 december 1885, genom vilket postförvaltarna runt om i landet informerades om förändringarna med anledning av att järnvägen skulle anlitas för postbefordran, när den togs i bruk för allmän trafik.

Jernvägspostbefordran:
Från och med den 21 dennes, då bandelen Stockholm-Rimbo öppnas för allmän trafik, skall postkupéexpeditionen n:r LIX åtfölja tågen n:r 1 och 2 och breflåda befordras med tågen n:r 3 och 4 å samma linie, och komma dessa sistnämnda tåg att stå i förbindelse med två nyinrättade tåg mellan Rimbo och Norrtelje, med hvilka tåg breflådan skall vidare befordras. Ovannämnda postkupéexpedition skall indragas å linien Upsala-Lenna station-Norrtelje och ersättas med postiljonkupé, hvilken skall åtfölja tågen n:r 3 och 4, eller samma tåg, med hvilka postkupéexpedition förut framgått.

Poststationer:
Poststationerna i Djursholm, Frösunda, Kårsta, Lindholmen och Vallentuna (nya), tillhörande andra klassen, skola lyda under postexpeditionen i Centrala jernvägspostdistriktet och direkt utvexla post med postkupéexpeditionen LIX samt postkontoren i Stockholm, Norrtelje och Upsala.

Rö och Täby poststationer skola från och med den 21 dennes lyda under postinspektionen i Centrala jernvägspostdistriktet och direkt utvexla post med postkupéexpeditionen n:r LIX samt postkontoren i Stockholm, Norrtelje och Upsala samt Täby poststation under vintern derjemte med postkontoret i Waxholm.

Postföring:
Ändrad:
Nuvarande särskilda vinterpostföringen två gånger i veckan, fram och åter, å linien Stockholm-Täby-Boda-Norrtelje utbytes från och med den 21 dennes mot dylik postföring å linien Vallentuna-Angarn-Brottby-Åkersberga-Boda-Östanå-Bergshamra-Norrtelje.

Indragen:
Nuvarande kärrposten två gånger i veckan, fram och åter, å sträckan Stockholm-Danderyd-Täby-Angarn-Brottby-Rö-Rimbo indrages den 21 dennes.

Landtbrefbäring:
Landtbrefbäringen två gånger i veckan, fram och åter, å linien Rosersberg-Kårsta inskränkes från och med den 21 dennes till linien Rosersberg-Frösunda.

 

Norrtelje station 1925. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.